Hanuman Chalisa in Kannada

Here is the Hanuman Chalisa in Kannada:

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದೋಹಾ:ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣಸರೋಜ ರಜ ನಿಜ ಮನುಮುಕುರು ಸುಧಾರ್ |ಬರನೌಂ ರಘುಬರ ಬೀಮಲ ಜಸು ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರ್ ||ಬುದ್ಧಿ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇಯ, ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗ ಕಾಮೀ |ಜನಕ ಸುತ ಪವನಸುತ ವಾರಿಯಂತೇ ಮುಕುರೇ ||ಕಂಚನ ಬರನ ವಿರಾಜ ಸುಬೇಷಾ, ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ |ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೇ, ಕಾಂಪೇ ದೋಲಿ ಬಿರಾಜೇ ||ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮ ಪಂಕೇ, ಜಕೇ ಮೂರತಿ ರಾಜೇ |ಶ್ರೀ ಭಲ ಚಂದ್ರ ನಂದನ ಸುಚಂದ್ರ, ಕೃಪಾಕರೇ ಜೂ ರಾಜೇ ||ಭಾನುತೇಜ ಮನಹುಂಕ ಜರಾಂಜನ, ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |ರಾಮ ಕಾಜ ಕರೀಬೇಕೋ ಆತಾ, ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುಣಿಬೇಕೋ ರಾಜೇ ||ಯುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಯೋಜನ ಪರಭನು, ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು |ಪ್ರಭು ಮುಧ್ರಿತ ಮುಖ ಮಹಿ ಜಾನು, ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಾಜೇ ||ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ, ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ |ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ, ಹೊತ್ತು ಸಭಾ ಸುಖ ಸೀತೇ ||ದೇಹಿ ರೂಪ ನಿಜ ಶ್ರೀಅನಗೇ, ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕಜರಾಂಗೇ |ರಘುಪತಿ ಕಿಂಹೆ ಬಹುರೂಪ ಧರಿ, ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇಂ ಜರಾಂಗೇ ||ಕೃಪಾಕರೇ ಪುರಜನ ಛಾರೇ, ಬುದ್ಧಿ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇಯ |ಸುಖ ಕೇ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇಯ, ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ||ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ, ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ |ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ, ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರೇ ಹಲೀ ಧರಾಯೀ ||ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಾವೈ, ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಾವೈ |ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ, ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ ||ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿಂ, ಕೃಪಾಕರೇ ಪುರಷೋತ್ತಮ ಜಾಯಿಂ |ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ, ಜನಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಧನ್ಯ ಜಾಯಿಂ ||ಹೋಯ ಜುಗ ಸುಜನ ಸೇ ಯಾತಾ, ಜಾನೇ ಹುಂಕ ವಾರಿದ್ಧ ಭಾರಾ |ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ, ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ, ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರೇ ಹಲೀ ಧರಾಯೀ |ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಾವೈ, ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಾವೈ ||ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿಂ, ಕೃಪಾಕರೇ ಪುರಷೋತ್ತಮ ಜಾಯಿಂ |ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ, ಜನಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಧನ್ಯ ಜಾಯಿಂ ||ಹೋಯ ಜುಗ ಸುಜನ ಸೇ ಯಾತಾ, ಜಾನೇ ಹುಂಕ ವಾರಿದ್ಧ ಭಾರಾ |ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ, ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||ಔರ ಯುಗ ಕೇ ನಾಮ ಜಪ ವಿರಾಜೇ, ಹನುಮತ ನ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಸುಹೀರಾ |ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ, ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ ||ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿಂ, ಕೃಪಾಕರೇ ಪುರಷೋತ್ತಮ ಜಾಯಿಂ |ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ, ಜನಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಧನ್ಯ ಜಾಯಿಂ ||ಹೋಯ ಜುಗ ಸುಜನ ಸೇ ಯಾತಾ, ಜಾನೇ ಹುಂಕ ವಾರಿದ್ಧ ಭಾರಾ |ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ, ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ, ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರೇ ಹಲೀ ಧರಾಯೀ |ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಾವೈ, ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸ


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *